Menu
copyright

auteursrecht

De content van deze internetsite valt onder het auteursrecht, het merkenrecht en/of enige andere vorm van wet- en regelgeving bedoeld om het intellectueel eigendom te beschermen. De teksten, afbeeldingen, beeldmerken en informatie in andere vormen komen uitsluitend BWP B.V. toe. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website, inclusief de content, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, afdrukken, fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brinkhuis Wadman en Partners Holding B.V..

BWP Project Professionals en BWP Project Associates zijn handelsnamen van respectievelijk BWP B.V. en BWP Flex B.V. Beide werkmaatschappijen ressorteren onder Brinkhuis Wadman en Partners Holding B.V..

© 2017 BWP - alle rechten voorbehouden